Pas 99:2012 eshte nje specifike publike, lancuar nga BSI (British standart institution), me qellim te ndihmoje shoqerite te integrojne sa me shume sisteme te menaxhimit te implementuar(p.sh sistem i menaxhimit te cilesise implementuar sipas ISO 9001, sistem i menaxhimit te mjedisit ISO 14001 dhe sistem i menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune. OHSAS 18001)

PAS 99 leshohet nga elementet e perbashket te standarteve te sistemeve te menaxhimit dhe stabilizon nje kuader per integrimin e ketyre.

Perdorimi PAS 99 per integrimin e sistemeve te menaxhimit ka si qellim rritjen e eficences dhe duke plotesuar ne te njejten kohe te gjitha kerkesat per standartet perfshirese. PAS 99 ofron gjithashtu udhezime referuar planifikimit, implementimit dhe operimit te nje sistemi menaxhimi integrat pordhe duke patur parasysh monitorimin dhe permisimin e performances ne organizim.

Implementimi dhe certifikimi siaps PAS 99 aplikohet tek organizatat te cilat implementojne me shume standarte te sistemit te menaxhimit simultan dhe kerkojne nje integrim te ketyreve duke perdorur kete instrument.

Per te marre nje oferte te certifikimit PAS 99 : 2012 – Klikoni ketu