Varesia e sistemeve dhe sherbimeve informatike nenkupton qe shoqerite jane momentalisht me te pambrojtura nga kercenimet mbi sigurimin. Informacioni eshte nje e mire e cila, njelloj si cdo e mire thelbesore e nje shoqerie duhet mbrojtur ne menyren e duhur.

Nepermjet identifikimit dhe klasifikimit te informacionit si dhe nepermjet realizimit te nje vleresimi te riskut sistematik, shoqeria mund te zgjedhe kontrolle te pershtatshme per mbajtjen nen kontroll te ketyre rreziqeve dhe mund t’ju tregoje klienteve, aksionerve, autoriteteve ose komunitetit qe ruan konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërine e informacioneve.

ISO 27001 eshte nje standart nderkombetar qe permban kerkesat per nje Sistem Manaxhimi per Sigurine e Informacionit me qellim per te ndihmuar shoqerite te vleresojne rrezikun ne lidhje me sigurine e informacioneve dhe te zbatoje masat e kontrollit per te siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmerine e informacioneve.

Perfitimet e ketij sistemi manaxhimi:

  • pershtatja me kerkesat ligjore dhe kontraktuale;
  • sigurimin e besimit te klienteve , aksionereve dhe cdo pjese te interesuar ne lidhje me menyren e manaxhimit te informacionit;
  • shmangien e rrjedhjes se informacioneve konfidenciale ose humbjen e informacioneve te rendesishme.

Klikoni këtu për kursin tonë online në fushën e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit sipas ISO / IEC 27001:2013.
Kursi është në gjuhën angleze i cili ofrohet nga platforma udemy.com, prezanton në detaje të gjitha kërkesat e standartit ISO / IEC 27001:2013
dhe shpjegon 114 kontrollet specifike për sigurimin e informacionit në përputhje me Aneksin A të standartit ISO / IEC 27001:2013.
udemy.com garanton akses të drejtpërdrejtë tek të gjitha leksionet atëherë kur dëshironi, nga PC ose smartphone (IOS ose Android).
Në fund të kursit mundësohet pajisja me çertifikatën e trajnimit të cilën mund ta shkarkoni dhe printoni.

Kurs ISO / IEC 27001:2013, sistemi i menaxhimit të sigurisë së informacionit
.

Per te marre ne nje kohe te shkurter nje oferte te certifikimit - ISO/IEC 27001 per kompanine tuaj – Klikoni ketu