Kujdesi i treguar ndaj problemeve lidhur me mjedisin ndihmon ne permiresimin e imazhit te shoqerise ne lidhje me klientet e saj, komunitetin ose autoritetet. Ne te njejten kohe manaxhimi I duhur i ceshtjeve lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e ndotjeve ndihmojne ne rritjen e konkurrences se shoqerise shoqeruar me uljen e shpenzimeve.

Angazhimi per mbrojtjen e mjedisit kthehet ne nje kriter madhor ne zgjedhjen e nje prodhuesi kurse metoda me e thjeshte dhe me efikasitet per te shfaqur kujdes ndaj problemeve lidhur me mjedisin eshte zbatimi i nje sistem manaxhimi per mjedisin ne konformitet me parashikimet e standartit nderkombetar ISO 14001.

Perfitimet kryesore per kete sistem manaxhimi jane:

  • paraqitja e angazhimit per mbrojtjen e mjedisit nga klientit, investitoret potenciale, komuniteti, autoritetet;
  • zvogelimin e shpenzimeve nepermjet permiresimit te administrimit mbeturinave dhe uljen e konsumit te burimeve;
  • parandalimin e incidenteve te mundshme qe mund te coje ne pagesen per demshperblim dhe deme;
  • permiresimin e marredhenieve me autoritetet;
  • mundesi per hyrje ne tregje te reja.

Versioni i tanishem i standartit eshte ISO 14001:2015

Klikoni këtu për kursin tonë online në fushën e sistemeve të menaxhimit të mjedisit në përputhje me ISO 14001:2015. Kursi është në gjuhën angleze i cili ofrohet nga platforma udemy.com, tregon në detaje të gjitha kërkesat e standartit ISO 14001:2015 dhe garanton akses në të gjitha leksionet për një periudhë të pacaktuar.Leksionet mund të ndiqen në çdo kohe nga PC ose nga smartphone (IOS ose Android). Në fund të kursit mundësohet pajisja me çertifikatën e trajnimit të cilën mund ta shkarkoni dhe printoni.

Kursi ISO 14001:2015, sistemi menaxherial i mjedisit.

Per te marre ne nje kohe te shkurter nje oferte te certifikimit ISO 14001:2015 per kompanine tuaj – Klikoni ketu